Az 1956-os Intézet - Oral History Archívum 2017. évi beszámolója

1956-os Intézet – Oral History Archívum 2017. évi feladatokra orientált szakmai beszámolója

I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK
Az 1956-os Intézet - OHA osztály létszáma 2017. december 31-én 9 fő.

A volt 1956-os Intézet Közalapítvány OSZK-ban dolgozó munkatársai (2012 óta 12 fő) közül 2017-ben dr. Sárközy Réka elsősorban a Különgyűjteményi Igazgatóság Fotótárban tevékenykedett, de részt vett az osztály munkájában is. Tóth Sándorné az Intézményfenntartási Igazgatóság munkatársa, de feladatait az 1956-os Intézet – OHA Osztály Dohány utcai telephelyén látja el. Szegő Iván Miklós foglalkoztatása 2017. október 1-jén megszűnt. Az osztályon jelenleg Eörsi László, Kőrösi Zsuzsa, dr. Lénárt András, dr. Keller Márkus, dr. Rainer M. János, Somlai Katalin, dr. Tabajdi Gábor, Topits Judit és dr. Ungváry Krisztián van állományban.

II. ÜZEMSZERŰ MŰKÖDÉS

a.
Gyűjteményfejlesztés
* Az OHA gyűjteménye  7 interjúval gyarapodott 2017-ben. Az elkészült interjúk leíratására – az elmúlt három évhez hasonlóan – nem volt lehetőségünk dologi költségek híján.
   
Állományvédelem
* Az OHA gyűjteményben 93 db interjút digitalizáltunk (1043 kazettaoldal).
   
* A tervezettnél kevesebb, 22 db oral history interjú beköttetésére került sor.
 
Feldolgozás
* A www.rev.hu honlapon és a www.visszaemlekezesek.hu oldalon hozzáférhetővé tettünk további 3 OHA interjút. Résztvevők: Kőrösi Zsuzsanna, Topits Judit, Somlai Katalin, Eörsi László. További interjúk szerkesztése folyamatban van.
   
Tájékoztatás, szakértői munka
* Biztosítottuk az OHA és a szakkönyvtár hozzáférhetőségét a kutatók számára heti három napon át. Az OHA üzemeltetésében Somlai Katalin, Kőrösi Zsuzsanna és Lénárt András, a könyvtáréban Tabajdi Gábor és Topits Judit vett részt. Az OHA-ban 2017. évben 103 kutató 269 interjút kutatott; a szakkönyvtárban 28 olvasó kb. 160 kötetet és kézirattári egységet olvasott.  

b.
Országos feladatok
      Nemzeti bibliográfiai munkálatok
   

III. TUDOMÁNYOS IGÉNYŰ ALAPKUTATÁS

a. Kodikológiai, könyv- és nyomdatörténeti, sajtótörténeti és általános művelődéstörténeti feladatok.

b. Kortörténeti, irodalom- és történettudományi kutatások
1956, a forradalom előzményei, alakulása és utóélete kutatási főirány
   Ezerkilencszázötvenhat hatvanadik évfordulója a történeti irodalomban irodalomban és az emlékezetpolitikában
* Rainer M. János összefoglaló tanulmánya két változatban is elkészült (magyarul és angolul, jelenleg kéziratban, megjelenése 2018 1. negyedévében várható)
* 1956 „emblematikus” képeinek „azonosítása” Az Országos Széchényi Könyvtár 1956-os Intézet – Oral History Archívum Osztálya jelentése (Összeáll: Rainer M. János) elkészült (http://www.rev.hu/rev2/images/content/kiadvanyok/jelentes_emlekevkepekj.pdf)
* Sárközy Réka két előadást tartott Kanadában az 1956-os forradalom 60. évfordulójának vizuális elemeiről
* A www.rev.hu honlapon folytattuk a The Image of Hungary – Sixty Years Ago (1955-57) tartalomszolgáltatást, Lénárt András és Topits Judit szerkesztésében, az év során 24 új tartalom került fel a honlapra.
* Október 22-én összeállítást készítettünk Krassó Miklós filozófus életútjáról és 1956-os szerepéről az Oral History Archívumban lévő visszaemlékezései alapján.
* Munkások ’56 címmel elkészült és megjelent az 1956-os Intézet 2016/17. évi Évkönyve.

A Kádár-korszak és a rendszerváltás története kutatási főirány
* A magyar 20. század magántörténelmét bemutató honlapot (www.visszaemlekezesek.hu) illetve mobil applikációt tovább fejlesztettük

IV. KUTATÁSSZERVEZÉS

a. Minősített kutatóink száma:
   MTA Doktora:     2
   Doktor (PhD, DLA):     4
   Doktorandusz (PhD):    2 (abszolutóriummal)

Munkatársaink intézményi kutatási projektjeinek száma: 9
* Eörsi László – A budapesti fegyveres felkelő csoportok 1956-ban (III. kerület) – kutatás befejeződött, a kötet kézirata elkészült.
* Kőrösi Zsuzsanna – A cserkészet emlékezete, utak és választások 1945 után az OHA életútinterjúi tükrében – kutatás befejeződött, a tanulmány megjelent.
* Keller Márkus – Lakáspolitika és lakásgazdálkodás az 1950-es években – a kézirat elkészült, a könyv megjelent.
* Lénárt András – Azok a hatvanas évek! Zsidók, nyilasok, holokauszt a magyar nyilvánosságban – kutatás folyamatban, több fejezet elkészült.
* Rainer M. János – Volt középosztály és szovjet típusú rendszer (katonatisztek) – a kutatás befejeződött, a kézirat Századosok címmel elkészült.
* Sárközy Réka – Használható múlt? Történeti narratívák és emlékezet a magyar történelmi dokumentumfilmben 1992-2010 – elkészült könyvét kiadásra előkészítette, a lektori vélemények figyelembe vételével kiegészítette és átdolgozta  + a Magyar Televízió története 1957-2010 címmel kutatást folytatott.
* Somlai Katalin – Magyarország nyugati ösztöndíjpolitikája a Kádár-korszakban c. doktori PhD disszertációját 80 %-ban elkészítette.
* Szegő Iván Miklós – Gazdasági ciklusok és elitváltások: a magyar és a finn eset a 20. század második felében címmel elkészítette, majd a munkahelyi vita nyomán átdolgozta doktori (PhD) disszertációját.
* Tabajdi Gábor – Kereszténydemokraták a Kádár-korszakban – kutatást folytatta
 + a cserkészmozgalom és vezetői 1945 utáni sorsával foglalkozó szerkesztett tanulmánykötete (benne Kőrösi Zsuzsanna, Lénárt András 1-1, Tabajdi Gábor 3, Szegő Iván Miklós 2 tanulmányával) megjelent
* Ungváry Krisztián – A hírszerzés és kémelhárítás Magyarországon 1945-1990; Nyilas elitek sorsa 1945 után  – kutatást folytatta + az állambiztonsági iratok nyilvánossága és a kommunista bűncselekmények üldözése Magyarországon A szembenézés hiánya c. önálló kismonográfiáját elkészítette, ami meg is jelent 2017. végére.

- az osztály egyéni írásos publikációinak száma 2017-ben: 61, ebből tudományos 47 (8 idegen nyelven). Az önálló kötetek száma 6, ebből tudományos 5.
- tudományos előadások, konferenciarészvétel: az összes előadások és szereplések száma 56, ebből tudományos 34 (külföldön, idegen nyelven: 12)

- oktatói (felsőoktatási) tevékenysége: 3 fő
* Dr. Keller Márkus (ELTE)
* Dr. Rainer M. János (EKE)
* Dr. Sárközy Réka (PPKE)

b. Tudományos közéleti tevékenység (szakmai grémiumokban, bírálóbizottságokban való részvétel; pl. NKA, OTKA, stb illetve szakmai kiadványok szerkesztőbizottsági munkáiban való részvétel

* Rainer M. János
o MTA Történettudományi Bizottsága
o Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, Bölcsészettudományi Kollégium
o Rubicon szerkesztőbizottság
o Századok szerkesztőbizottság
o Múltunk szerkesztőbizottság
o Journal of Cold War (Harvard University) Studies szerkesztőbizottság

* Ungváry Krisztián
o Jahrbuch für Kommunismusforschung (Berlin) szerkesztőbizottsága

c. Hazai és nemzetközi tudományos együttműködések/projektek:
* www.magyaroktober.hu projekt továbbfejlesztésében (OSZK Film- és Videotárral közös) részt vett Eörsi László
* Romani memory: Recollections of Roma from the Central European perspective c. projekt (támogató: Visegrádi Alap) részvétel: 7 oral history interjú készült, megszerkesztett változatai közzététettek a Memory of Nations honlapon. Résztvevő Kőrösi Zsuzsanna.

d. Külföldi kutatóutak száma
    Dr. Sárközy Réka (Kanada) – jelentését a Különgyűjteményi igazgatóságnál leadta
Dr. Sárközy (Fotótár) kiküldetésének szerepeltetése azért indokolt itt, mert ottawai és montreali előadásai az 1956-os Intézet – OHA osztály munkatervi feladataihoz kapcsolódtak

f. Külföldi szakértők fogadása
* Több alkalommal 1956-tal és más jelenkortörténeti kérdésekkel kapcsolatos konzultációra került sor, összesen 7 fő számára.
   
g. Erasmus programban való részvétel, intézményben fogadott diákok száma
* A tervekkel ellentétben végül nem érkeztek diákok.
 
h. Pályázatok

V. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK DISSZEMINÁCIÓJA

a. Tervezett kiadványok
* Munkások ’56. Évkönyv 2016/17. Szerk. Rainer M. János és Valuch Tibor (EKE) (1956-os Intézet Alapítvánnyal közösen) – Megjelent.

* Eörsi László: Az óbudai fegyveres ellenállás 1956 – elkészült, megjelenés előtt

* Sárközy Réka: Használható múlt? Történeti narratívák és emlékezet a magyar történelmi dokumentumfilmben 1992-2010 (külső kiadóval) – elkészült, átdolgozva, megjelenés előtt

* Keller Márkus: A lakáskérdés az ötvenes években (OSZK kiadásában) Megjelent.

* Rainer M. János: Századosok – elkészült, megjelenés előtt

* Digitális kiadványok bővítése: a www.rev.hu honlapról hiányzó Évkönyvek (1993, 1994. 1999, 2000, 2002) felkerültek. Ezzel az összes korábbi Évkönyvünk online elérhetővé vált
* + Tabajdi Gábor (szerk.) „Illegális ifjúsági munka”. Cserkészközösségek a diktatúrában. Bp., 2017, Magyar cserkészszövetség. c. tanulmánykötet, megjelent 2017 május.

b. Kiadványtári feladatok

c. Fontosabb konferenciák, szimpozionok
+ 2017. június 9-én a COURAGE EU-projekt, a XX: Század hangja Archívum és az 1956-os Intézet – OHA rendezésében „Interjúzni muszáj – a magyar oral history archívumok története” címmel munkakonferenciát rendeztünk, amelyen tizenkét intézmény képviseletében tizenhat előadó vett részt (hallgatóság kb. 50 fő)

d. Nagykiállítások

VI. NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

   Egyéb
* Külföldi szakértők, kutatók fogadása, konzultáció, tanácsadás igény szerint

VII. RENDEZVÉNYEK
a. Irodalmi-kulturális programsorozat (KönyvTÁRlat IV és V.)
b. Éves nyílt napok (pl. Múz. Éjszakája, Kutatók éjszakája stb.)
c. Kamaratárlatok, kisebb kiállításokban való részvétel

Bp. 2018. 01. 10.

Dr. Rainer M. János
osztályvezető

Mellékletek:

1. sz. melléklet – Az 1956-os Intézet munkatársainak 2017. évi publikációi
(egyes esetekben a késedelmes megjelenés miatt a dátum előző évi – minden esetben csak a ténylegesen 2016-ben megjelent munkákat tüntettük fel!)

2. sz. melléklet – Az  1956-os Intézet munkatársainak 2017. évi tudományos konferenciaszereplései és előadásai

1. félév: http://www.rev.hu/hu/konfszereplesek_2017jan_jun

2. félév: http://www.rev.hu/hu/konferenciak2017_2