___Beszámoló az 1956-os Intézet 2002. évi tevékenységéről___Vissza

 

BESZÁMOLÓ AZ 1956-OS INTÉZET 2002. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

1. Az Intézet 2002 elején úgy indult az évnek, hogy a központi költségvetésből nem kap semmiféle támogatást. Az előző évhez hasonlóan rendelkezésünkre állt egy szerény tartalékösszeg, s számíthattunk Budapest Főváros Önkormányzata támogatására (2002-ben 22 millió Ft), valamint a különféle pályázatokból elnyert összegekre. Ezek közül kiemelkedett a Soros Alapítvány támogatása (mintegy 8 millió Ft), valamint a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok (NKFP, más néven Széchenyi-terv) 2002-re eső, igen jelentős összege. Ezen kívül futott több OTKA és OKTK pályázat támogatás, egyéb pályázatok, a Magyar Történelmi Film Alapítvány támogatásai dokumentumfilmre stb. Az év eleji prognózisok szerint az Intézet anyagi alapjainak ki kellett volna tartaniuk az év végéig, jóllehet a tartalékok teljes kimerülésével. Noha a pályázati munka ebben az évben is felmutatott eredményeket, várható volt, hogy a kiadások akár csak csekély túllépése esetén az Intézet fizetésképtelenné válik. A 2003-as helyzetet teljességgel bizonytalannak kellett tekintenünk.

Ilyen körülmények között a tavaszi választás eredményei azért sejtetni engedték, hogy az Intézet anyagi helyzetében hamarosan változás áll be. Nyáron a 2002-es állami költségvetés módosításakor Pető Iván és Donáth László képviselők módosító indítványára az Intézet 50 millió Ft rendkívüli egyszeri juttatást kapott a Miniszterelnöki Hivatal fejezetéből. Ennek eredményeképpen gazdálkodásunk konszolidálódott. Jelentős részben amortizálódott, leromlott számítástechnikai infrastruktúránkat számottevő mértékben korszerűsíthettük – ezek híján lekésőbb 2003 elején jószerével lehetetlenné vált volna internetes szolgáltatásaink fenntartása, illetve jelenkor-történeti adatbázisaink üzemeltetése, nem is szólva a fejlesztésekről.

A sokfajta, különböző forrásokból érkező, különféle elvek és szabályozások szerint felhasználható támogatás még 2002-ben is a korábbiakhoz hasonló, rendkívül kiterjedt, bonyolult és szerteágazó adminisztrációs kötelezettséget rótt az intézeti vezetésre. Az adminisztratív stáb Germuska Pál vezetésével, Pintér Ágnes könyvelő megbízható szakértelmével ezúttal is kitűnően oldotta meg ezt a nem könnyű feladatot.

1.1. Az 1956-os Intézet 2002-ben jelenkor-történeti kutatóintézetként működött. Tovább folytak az előző évben megkezdett kutatások az 1956-ot megelőző időszak, a Kádár-korszak, s általában a jelenkori magyar történelem (1945-1989) eseményeire, folyamataira vonatkozóan. Az év elején körvonalazott terveink többségükben teljesültek. Az Intézet munkatársainak többsége számára 2002 az újabb közös és egyéni témákban való elmélyedés, tudás-felhalmozás időszaka volt, összhangban azokkal az elhatározásokkal, amelyeket még 2001 végén közösen hoztunk. (Ebben pozitív szerepet játszott a Hatvanas évek-projekt, ami sokakat részben új pályára állított.)

1.2. 2002-ben állandó tudományos munkatársaink száma nem változott. Kőrösi Zsuzsanna szülési szabadságra távozott, ősztől helyettesítését megbízással Keller Márkus doktorandusz (ELTE Társadalomtörténeti Doktori Iskola) látja el.

2. Az 1956-os forradalom történetére vonatkozóan a következő nagyobb kutatási munkák folytak 2002-ben:

2.1. Szakolczai Attila folytatta Szigethy Attila életrajzával kapcsolatos kutatásait és a győri forradalommal kapcsolatos kutatásait. Megkezdte a Nagybudapesti Munkástanács dokumentumainak összegyűjtését.

2.2. Standeisky Éva vezetésével folytatódott a „Civil szerveződések az 1956-os forradalomban” című kutatás.

2.3. Eörsi László folytatta a budapesti fegyveres csoportok történetének kutatását.

3. 1956-hoz csak kisebb vagy nagyobb mértékben kapcsolódó, 2002-ben folyó jelenkor-történeti kutatási programjaink a következők:

3.1. A Széchenyi-terv és az OTKA által támogatott „Hatvanas évek” projekt keretében végzett kutatásokat Rainer M. János, Germuska Pál, Békés Csaba, Kozák Gyula, Standeisky Éva, Kenedi János, Molnár Adrienne, Sárközy Réka, Tischler János és Valuch Tibor. Az elsősorban társadalom- és politikatörténeti esettanulmányokra összpontosító 2002. évi szakaszban számos kézirat született a novemberi műhelykonferenciára (programját a beszámolóhoz mellékelem), az Évkönyvben tematikus blokk foglalkozott az időszakkal (az Évkönyv a kuratórium tagjainak rendelkezésére áll).

3.2. Békés Csaba folytatta a kutatást tervezett monográfiájához (Magyarország és a hidegháború, 1945–1968), valamint a „Magyarország és a Varsói Szerződés, 1954–1990” c. témában. Folytatta az Intézet, a Hidegháború-történeti Kutatóközpont, az MTA és a washingtoni National Security Archive által 1999 júniusában tartott „Rendszerváltozás Magyarországon 1989-1990” c. konferenciára összeállított dokumentáció kiadásra való előkészítését magyar és angol nyelven. Kiadásra készítette elő a „The 1956 Hungarian Revolution – A History in Documents” c. kötetet.

3.3. Tovább folytattuk kutatásainkat a Kádár-korszak állambiztonsági szerveinek történetére vonatkozólag, illetve az állambiztonsági iratok felhasználásával más témákban (Kenedi János, Standeisky Éva, Rainer M. János).

3.4. Valuch Tibor folytatta kutatásait az 1945 utáni magyar agrártársadalom átalakulásáról, a hétköznapi élet történetéről, s részt vett „Magyarország XX. századi történeti-statisztikai adattárának” összeállításában.

3.5. Germuska Pál sikeresen védte meg doktori disszertációját („A szocialista városok helye a magyar urbanizáció történetében. A szocialista városok kialakulása”).

Rainer M. János elnyerte az MTA Doktora címet Nagy Imre-biográfiája 2. kötetéért.

3.6. Ungváry Krisztián az év folyamán „Népirtás és szociálpolitika” című könyvén dolgozott és kutatásokat végzett a magyar szélsőjobboldal történetével, valamint az 1944-es árjásítással kapcsolatos témákban.

4. 2002-ben az Adatbank ismét számos pályázaton vett részt a géppark továbbfejlesztése, illetve tartalomfejlesztés céljából. Lux Zoltán és Topits Judit részvételével folytatódott az intézeti Internet-honlap továbbfejlesztése (ennek eredményeképpen látogatottsága jelentősen megnőtt, az ezt tartalmazó táblázatot a beszámolóhoz mellékelem). „Hatvanas évek” címmel új menüpont jelent meg a honlapon, amely egyelőre kronológiát (Beck Tibor és Germuska Pál munkája), válogatott bibliográfiát (Győri László) és a korszakra vonatkozó, intézeti munkatársak tollából született tanulmányok, cikkek szövegét tartalmazza. Lényegében befejeződött az 1944–53-as digitális történelmi segédkönyv angolra fordítása. A fotódokumentációs adatbázisba (Sárközy Réka) az év folyamán kb. 1500 fotó került különféle gyűjteményekből, mindenekelőtt a Magyar Nemzeti Múzeumból (Népszabadság archívuma, Kádár János fotóalbumai) és Bojár Sándor hagyatékéból (ez a gyűjtés is a Hatvanas évek-projekthez kapcsolódott. A Könyvtár folytatta az 1956-os és jelenkor-történeti irodalom gyűjtését, feldolgozását, a bibliográfiai és sajtó adatbázisok fejlesztését. Az állomány mintegy 250 kötettel bővült (a növekmény elmarad az előző évitől, elsősorban az első félévben rendelkezésre álló szűkös anyagi keretek miatt). Az Oral History Archívum állománya 12 életútinterjúval gyarapodott. Befejeződött az 1956-osok kapcsolathálózati rendszerét kutató vizsgálat (Kőrösi Zsuzsanna). Folytatódott az OHA két célzott interjúprogramja (Repatriáltak, ill. Magyarországi sorsparadigmák a XX. században), az előbbihez 3 új interjú, az utóbbihoz 10 interjúkivonat készült, 6 interjú hanganyagát adatbázisba rögzítettük.

5. Munkatársaink közül 2002-ben megbízás és másodállás keretében egyetemi oktatói tevékenységet folytattak: az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékén Rainer M. János, az ELTE Szociológiai Intézetében Valuch Tibor, a Debreceni Egyetemen Standeisky Éva, a MUOSZ Bálint György Újságíró Iskoláján Szakolczai Attila.

6. 2002-ben öt önálló intézeti kiadvány jelent meg, ám ebből csak kettő volt könyv. Ilyen kevés könyvet még soha sem adtunk ki – igaz, az év elején még ennyit sem terveztünk biztosra. December 17-én mutattuk be az Intézetben a 2002. évi Évkönyvet (minden eddiginél nagyobb terjedelemben, benne a Hatvanas évek-projekt néhány tanulmányával és a 2001. októberi emlékezet-konferencia csaknem teljes anyagával), valamint a Mérlegen a XX. századi magyar történelem – Értelmezések és értékelések című kötet a 2000. évi III. Országos Jelenkor-történeti Konferencia anyagával, a Debreceni Egyetem Történeti Intézetével közös kiadásban. Ugyanekkor mutattuk be az Intézet és a National Film Board of Canada koprodukciójában készült Kiutazása közérdeket sért című dokumentumfilmet a hatvanas-hetvenes években disszidált fiatalokról (alkotók: Pataki Éva, Halász Gábor, Sárközy Réka). Két további elkészült dokumentumfilmünket (Boszorkányper az Akadémián – Sántha Kálmán-portré illetve Káprázatok káoszában – Kemény Katalin-portré, alkotók egyaránt Méry Zsuzsa, Góczán Flórián, Sárközy Réka) 2003 januárjában mutatjuk be.

Október 21-én a Central Europe University Pressnél megjelent az 1956 forrásait tartalmazó jelenlegi legteljesebb angol nyelvű gyűjtemény, amely az Intézet és a washingtoni National Security Archive együttműködésében készült az elmúlt években, Békés Csaba, Malcolm Byrne és Rainer M. János szerkesztésében.

 

7. 2002. október 18-án, a forradalom 46. évfordulóján az Intézet a Bibó István Társasággal közösen konferenciát és kerekasztal-beszélgetést rendezett a Kossuth Klubban a forradalom politikai irányzatairól és hatásáról a mai politikára.

November 20– 22-én az Intézetben háromnapos műhelykonferenciát tartottunk Hatvanas évek Magyarországon – megközelítések, esettanulmányok címmel, amelyen tizenegy tanulmányt vitattunk meg workshop-rendszerben, meghívott szakemberek jelenlétében és részvételével (programja és a meghívottak listája mellékelve, a tizenegy főszereplő közül heten voltak az Intézet munkatársai).

Munkatársaink, közül Békés Csaba, Standeisky Éva, Germuska Pál, Szakolczai Attila, Molnár Adrienne, Tischler János, Ungváry Krisztián és Rainer M. János számos hazai és nemzetközi jelenkor-történeti konferencián vettek részt és adtak elő.

 

 

2. melléklet: az 1956-os Intézet honlapjának látogatottsága, 2001–2002

2. ábra


2. ábra


Ez összességében azt jelenti, hogy 2002-ben honlapunkról 56796 helyről 129152 oldalt töltöttek le. (2001-ben 35773 helyről

107611 oldalt.)
Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2007. március 23. péntek

Keresés a honlapon