___BESZÁMOLÓ AZ 1956-OS INTÉZET 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL___Vissza

1. Az 1956-os Intézet Közalapítvány (továbbiakban: Intézet) pénzügyi támogatása 2008-ban a 2007-es nominális szinten maradt, vagyis reálértékben némileg csökkent. Bevételeink döntő része, 160 millió Ft az Oktatási és Kulturális Minisztérium állami költségvetési főösszegéből származott. Budapest Főváros támogatása 2006 óta változatlan, a tárgyévben is 17 millió Ft-ot tett ki. 2008-ban pályázati mintegy 2 millió Ft-hoz jutottunk. Könyveink és filmjeink eladásából az év során 6,2 millió Ft bevételre tettünk szert. Az előző évhez képest valamivel több kiadványunk jelent meg, a kutatásokra és infrastrukturális beruházásokra a tavalyihoz hasonló összeget kellett fordítanunk. A korábbi esztendőkhöz hasonlóan 2008 elején is rendelkezésünkre állt bizonyos tartalékösszeg. Gazdálkodásunk az egész év folyamán kiegyensúlyozottan alakult annak ellenére, hogy éves támogatásunkat az OKM csak az első félév vége felé (!) folyósította.
Az Intézet személyi állománya 2008-ban keveset változott. Az MTA Politikatudományi Intézet állományában dolgozó három munkatárs ez évben is kirendelés alapján tevékenykedett az 1956-os Intézet Közalapítványnál. Két munkatársunk több éves gyermekgondozási szabadság után tért vissza az év utolsó negyedében (egyikük egyelőre rész-munkaidőben). Két munkatársunk az év első felében a kormány felkérésére szakértői tevékenységet végzett (ún. Kenedi-bizottság), ezért jórészt távol maradt a mindennapi intézeti munkától.
Az Intézet tudományos kutatói és publikációs tevékenysége 2008-ban alapvetően sikeresnek tűnik, legfontosabb célkitűzéseink megvalósultak. A kutatások fő irányát a 2007-ben indult, 2008 tavaszán véglegesített több éves összintézeti kutatási program (Kádárizmus - a kelet-európai posztsztálinizmus egy változata) szabta meg. Folytatódtak az egyéni kutatások és programok, több tudományos fokozat megszerzését célzó mű született. Hét új önálló könyvünk és három új internetes tartalomszolgáltatásunk jelent meg, s munkatársaink továbbra is nagy számban, széles körben publikálnak. A hazai és nemzetközi konferencia-részvételek, előadások révén jelenlétünk a hazai és nemzetközi jelenkortörténeti fórumokon továbbra is jelentős és biztosított. Az Intézet informatikai infrastruktúrája megőrizte magas színvonalát. Az intézeti-pénzügyi adminisztráció pontosan és megbízhatóan bonyolódott, köszönhetően Germuska Pál intézeti titkár, Fenyvesiné Pintér Ágnes könyvelő és Molnárné Szánthó Katalin titkárságvezető erőfeszítéseinek.
Bár valamennyi tervünket 2008-ban sem tudtuk megvalósítani (ezeket jobbára betegségek, családi okok magyarázzák), összteljesítményünk 2007-hez képest javult. Az intézeti légkört és kooperációt olykor számottevően akadályozó nézeteltérések és feszültségek az év második felére jelentősen oldódtak.

2. 2008. évi kiadványaink túlnyomórészt a Kádár-korszak történetének különböző jelenségeiről szóltak. Két kötet is tárgyalta az állambiztonsági szervezet 1956-1989 közötti tevékenységét. Évkönyvünk a Kádárizmus-projekt első fázisainak eredményeiből nyújt ízelítőt. Kötetet jelentettünk meg Nagy Imre és társai kivégzésének félévszázados évfordulójára. Egyik új tartalomszolgáltatásunk már a rendszerváltás húszéves évfordulójára készült. Az Intézet dokumentumfilm-gyártó tevékenysége ezzel foglalkozó munkatársunk gyermekgondozási szabadsága miatt 2008-ban is szünetelt.

3. A szorosabban az 1956-os forradalom történetére összpontosító egyéni kutatásokat 2008-ban Eörsi László (a budapesti VII. kerületi felkelésről és a felkelőkről), Szakolczai Attila (A Baross tér - Köztársaság téri események, a megtorlás és 1956 általános története), Standeisky Éva (társadalmi önszerveződések az 1956-os forradalomban) folytatta. Lénárt András 1956-os emigrációról szóló kutatása az év végére befejeződött, ahogyan Keller Márkus 19-20. századfordulós társadalomtörténeti vizsgálódása is. Békés Csaba hidegháború-történeti monográfiájához végzett kutatásokat. Germuska Pál a magyar hadiipar történetét feldolgozó monográfiáján dolgozott. Ungváry Krisztián és Rainer M. János befejezték a Kádár-kori állambiztonsági szervezet történetét feldolgozó könyveiket.
Az Intézet valamennyi munkatársa részt vett a Kádárizmus-projekt beinduló kutatásában, amelynek keretében a kádárizmussal, mint a szovjet típusú rendszerek posztsztálini változatainak egyikével foglalkozunk, regionális összehasonlításban. Az első munkafázis 2008. márciusában zárult. Ekkorra személyre lebontott feladatterv alapján 8+7 historiográfiai esszé készül részben az egyes szovjet rendszerű országok Sztálin utáni történetének újabb leírásairól, illetve a kádárizmus analitikus fogalmairól (puha diktatúra, ideológiai pragmatizmus és (ön)cenzúra, második gazdaság, életszínvonal-alku, piaci szocializmus, (kis)polgárosodás). Nyár elejére a második munkafázisban mindenki elkészítette középtávú kutatási programját, amely a kádárizmus egyes jelenségeit elemzi javarészt mikrotörténeti módszerekkel. Az első tanulmányok 2009-ben készülnek el.
 
4. Az Oral History Archívum 2008. évi tevékenysége több folyamatos és néhány újabb projekt köré szerveződött. Az előbbiek közül a legfontosabb a már évek óta folyó (részben az intézeti kádárizmus kutatáshoz kapcsolódó) A késői Kádár-korszak, '56 és a rendszerváltás című interjú-feldolgozó és -publikációs program, illetve a Gazdasági vezetők című, a nyolcvanas évek elején felvett gazdasági vezetők életútját "követő" interjúprogram (bár ebben az év folyamán egyet sem sikerült befejezni). Az újak közül prágai kezdeményezésre, EU-pályázott We lived in socialisms program a kapcsolatfelvétel és a pályázatírás szakaszán jutott túl. A Demokratikus ellenzék című (Open Society Archivummal közös) új program egyelőre a kezdeti fázisban (kutatási terv-, interjúterv-készítés, meginterjúvolandók listájának kidolgozása) van. Ez utóbbi szervesen kapcsolódik a Másik Magyarország című, több éve folyó interjú- illetve interjú-feldolgozási programhoz. Az OHA 2008-ban 18 db saját készítésű új interjúval gyarapodott (ebből a Másik Magyarország projekt keretében 7, a Repatriáltak programban 8 interjú készült). Az év végéig nem zárult le 29 folyamatban lévő interjú (Másik Magyarország 8, Gazdasági vezetők 4, Repatriáltak 3). Számos névmutató és kivonat készült régi interjúkhoz, továbbá digitalizáltuk 8 korábbi interjú szövegét (a digitalizált interjúk szöveges tárában jelenleg 524 interjú található - a digitalizálási folyamatot az év során azonban takarékossági okokból leállítottuk). Elkészült 2 különösen értékes régi interjú hanganyagának digitalizálása. Az év folyamán az intézeti munkatársakon kívül 32 külső kutató kutatott az OHA-ban.

5. Az intézeti honlap 2008-ban három új tartalomszolgáltatással bővült: a régen várt 1956-os Kronológiával, a Fotográfus-életművek-kel és a Már húsz éve...?! Magyar rendszerváltás, magyar demokrácia... című fotógaléria-sorozattal. Megkezdődött a 890616 - egy nap anatómiája című tartalomfejlesztés összeállítása. Felkerült a honlapra a 2009. november 28-i OSA-val közösen rendezett konferencia hanganyaga. Október 23-i dokumentumpublikációnk rekordszámú letöltést eredményezett (néhány órára szerverünk fel is mondta a szolgálatot...). A felhasználók száma 2008-ban tovább növekedett. (A vonatkozó adatokat lásd az 1. sz. mellékletben.) Honlapunk 2008-ban megkapta a legjobb magyarországi médiaterméknek járó Erasmus Euromedia Medal-t.

6. Könyvtárunk az év folyamán 294 kötettel, CD-ROM-mal, továbbá 48 kézirattári egységgel gyarapodott. Kutató-látogatóinak száma 2008-ban 73 fő volt. Befejeződött a Kádár-korszak mintegy 1400 tételes bibliográfiájának összeállítása.

7. 2008-ban a következő kiadványaink jelentek meg:
7.1. Könyvek
a. Litván György: Maradjunk a tényeknél. Történeti-politikai írások. Vál. és szerk. Gál Éva - Kende Péter. Budapest, 2008, 1956-os Intézet, 404 l.
b. Kovács Éva (szerk): Tükörszilánkok. Kádár-korszakok a személyes emlékezetben. Budapest, 2008, MTA Szociológiai Kutatóintézet - 1956-os Intézet, 348 l.
c. Ungváry Krisztián - Tabajdi Gábor: Elhallgatott múlt. A pártállam és a belügy. A politikai rendőrség működése Magyarországon 1956-1990. Budapest, 2008, Corvina - 1956-os Intézet, 516 l.
d. Dornbach Alajos, Kende Péter, Rainer M. János, Somlai Katalin (szerk.): A per. Nagy Imre és társai 1958, 1989. Budapest, 2008, 1956-os Intézet - Nagy Imre Alapítvány, 430 l.
e. Rainer M. János: Jelentések hálójában. Antall József és az állambiztonság emberei 1957-1989. Budapest, 2008, 1956-os Intézet, 295 l.
f. Germuska Pál - Rainer M. János (szerk.): Közelítések a kádárizmushoz. Budapest, 2008, 1956-os Intézet, 392 l. (Évkönyv XV.)
g. Szederjesi Cecília (szerk.): Megtorlások évszázada. Politikai terror és erőszak a huszadik századi Magyarországon. Salgótarján - Budapest, 2008, Nógrád Megyei Levéltár - 1956-os Intézet, 351 l.
7.2. E-könyvek" - internetes tartalomszolgáltatások
a. Danó Orsolya, Lux Zoltán (programvezető): Fotográfus-életművek. (
www.rev.hu/photographers). Elérhető 2008. júniusától.
b. Topits Judit (szerk.): Már húsz éve...?! Magyar rendszerváltás, magyar demokrácia. Események és szereplők Nagy Piroska fotóin (
www.rev.hu/honapkepei) Elérhető 2008. március 14-től.
c. Lux Zoltán (főszerk.): Kronológia 1956 (
www.rev.hu/chronology) Elérhető 2008. októberétől.

8. Az év során munkatársaink közül Eörsi Lászlónak a Noran Kiadónál jelent meg Angyal István című könyve. Topits Judit Kóthy Judittal közösen készített Olaj, olaj, olaj című nyolcrészes dokumentumfilmje angol-magyar nyelvű DVD-ROM változatban jelent meg a KLT Kulturális Műhely Kft-nél. Kenedi János és Ungváry Krisztián társszerzői voltak az állambiztonsági iratok helyzetét felmérő Szakértői Bizottság jelentésének, amely interneten vált hozzáférhetővé 2008 szeptemberében (http://www.meh.hu/tevekenyseg/tevekhirek/kenedi20081010.html). Az Intézet munkatársai különböző folyóiratokban, tanulmánykötetekben, lapokban száznál több cikket, tanulmányt, recenziót stb. publikáltak. (Az 1956-os Intézet munkatársainak teljes 2008. évi publikációs listáját a jelentés 2. sz. melléklete tartalmazza.)

9. 2008. június 16-án az Intézet a Nagy Imre Alapítvánnyal közösen emlékülést szervezett Nagy Imre kivégzésének 50. évfordulójára. Június 9. és 13. között az OSA-val közösen szerveztük a Nagy Imre-per 1958. júniusi tárgyalása hanganyagának egyidejű lejátszását a Centrális Galériában. Az Intézet társrendezője volt a 2008. szeptember 7-9. között a prágai Károly Egyetemen tartott Security Apparatus, Propagandism and the Prague Spring című nemzetközi konferenciának (a prágai Institute for the Study of Totalitarian Regimes, ÚSTR-rel, a Károly Egyetemmel és a varsói Institute of National Remembrance-szal közösen). November 26-án egynapos műhelykonferenciát rendeztünk az Intézetben Kép, történelem, elbeszélés címmel a fotók felhasználásáról a 20. századról szóló történészi narratívákban. November 28-án Jelentés a jelentésről címmel az OSA-val közösen gyorskonferenciát tartottunk az állambiztonsági iratok helyzetét felmérő Szakértői Bizottság jelentéséről. A kádárizmus fogalmi problémáiról intézeti körben hat alkalommal rendeztünk belső műhelykonferenciát, az intézet új közös projektje keretében. (Az 1956-os Intézet munkatársainak 2008. évi konferencia-szerepléseit a jelentés 3. sz. melléklete tartalmazza.)

10. Munkatársaink közül 2008-ban egyetemi oktatói tevékenységet folytattak: az ELTE Társadalomtudományi Karán, valamint a Debreceni Egyetemen Valuch Tibor (egyaránt részfoglalkozásban), a Debreceni Egyetemen Standeisky Éva (főállásban), a Színház- és Filmművészeti Egyetemen Rainer M. János (óraadóként), valamint Germuska Pál az ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Programján. Doktori (PhD 4 ill. DLA 1) tanulmányokat öt munkatársunk folytatott, ebből ketten - Keller Márkus és Lénárt András elkészítették disszertációjuk első változatát, amelyet meg is vitattunk. Valuch Tibor MTA doktori disszertációját az Akadémia illetékes bizottsága eljárásra bocsátotta, és kitűzték doktori védése idejét.1

11. Az Intézet két munkatársa (Kenedi János és Ungváry Krisztián) a kormány felkérése nyomán az év első felében az állambiztonsági iratok helyzetét felmérő Szakértői Bizottság munkájában vett részt.

Mellékletek:

1. sz. melléklet - Az intézeti internetes honlap látogatottsága, 2001-2008. évben (Medián webaudit alapján)

2. sz. melléklet - Az 1956-os Intézet munkatársainak 2008. évi publikációi (egyes esetekben a késedelmes megjelenés miatt a dátum előző évi - minden esetben csak a ténylegesen 2008-ban megjelent munkákat tüntettük fel!)

3. sz. melléklet - Az 1956-os Intézet munkatársainak 2008. évi tudományos konferenciaszereplései és előadásai (az ünnepi megemlékezések és médiaszereplések a listába nem kerültek be)


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2010. április 7. szerda

Keresés a honlapon