___BESZÁMOLÓ AZ 1956-OS INTÉZET KÖZALAPÍTVÁNY 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL___Vissza

1. Az Intézet közvetlen alapítói pénzügyi támogatása az előző évihez képest 2009-ben – az állami költségvetés takarékossági intézkedéseinek következtében – csökkent. Bevételeink döntő része, 138,5 millió Ft az Oktatási és Kulturális Minisztérium állami költségvetési főösszegéből származott. A 2008. évi 160 millió Ft-os támogatás 2009-ben szerződés szerint 143 millió Ft-ra csökkent, amiből az év végén további 4,5 millió Ft-ot visszatartottak, így az OKM támogatása ténylegesen 138,5 millió Ft-ot tett ki. Budapest főváros támogatása a 2006 óta változatlan, a tárgyévben is 17 millió Ft volt. 2009-ben pályázati úton 17,5 millió Ft-hoz jutottunk (MEH-OKM Húszéves a Köztársaság program: 15 millió, Open Society Institute Magyar ellenzék a Kádár-korszakban – Oral history: 2,5 millió Ft). Könyveink és filmjeink eladásából az év során 4,5 millió Ft bevételre tettünk szert. Összes bevételünk és támogatásunk így az előző évihez képest csak kis mértékben volt kevesebb. Az előző évhez képest valamivel kevesebb kiadványunk jelent meg, a kutatásokra és infrastrukturális beruházásokra a tavalyihoz képest kisebb összeget fordítottunk. Szigorú takarékossági intézkedéseket hajtottunk végre. Többek között megszüntettük a béren kívüli juttatásokat, korlátoztuk a jutalmazást. 13. havi juttatás + jutalom helyett csak szigorú teljesítményalapú jutalmazásra került sor, ami csak a munkatársak mintegy felét érintette. Így munkatársaink jövedelme 2001 óta első ízben csökkent. Sikerült azonban elkerülnünk az elbocsátásokat. Mivel a korábbi esztendőkhöz hasonlóan 2009 elején is rendelkezésünkre állt bizonyos induló tartalékösszeg, gazdálkodásunk a nehézségek ellenére az egész év folyamán kiegyensúlyozottan alakult.
Az Intézet személyi állománya 2009-ben sem változott. Az MTA Politikatudományi Intézet állományában dolgozó három munkatárs ez évben is kirendelés alapján tevékenykedett az 1956-os Intézet Közalapítványnál. Egy munkatársunk rész-munkaidős foglalkoztatásból teljes munkaidőre tért át szeptemberben.
Az Intézet tudományos kutatási tevékenységének fő irányát a 2007-ben indult, 2008 tavaszán véglegesített több éves összintézeti kutatási program (Kádárizmus – a kelet-európai posztsztálinizmus egy változata) szabta meg. Folytatódtak az egyéni kutatások és programok, két munkatársunk az év folyamán doktori (PhD) fokozatot szerzett. Három új önálló könyvünk és két új internetes tartalomszolgáltatásunk jelent meg, s munkatársaink továbbra is nagy számban, széles körben publikálnak. A hazai és nemzetközi konferencia-részvételek, előadások révén jelenlétünk a hazai és nemzetközi jelenkortörténeti fórumokon továbbra is jelentős és biztosított. Az Intézet informatikai infrastruktúrája megőrizte magas színvonalát. Az intézeti-pénzügyi adminisztráció pontosan és megbízhatóan bonyolódott, köszönhetően Germuska Pál intézeti titkár, Fenyvesiné Pintér Ágnes könyvelő és Molnárné Szánthó Katalin titkárságvezető erőfeszítéseinek.
2009-es kiadványtervünket nem tudtuk maradéktalanul megvalósítani. Ez részben a takarékossági intézkedésekkel magyarázható. Néhány 2009-es kiadásra tervezett, munkában lévő, jelentős kézirat azonban csak az év legvégére (vagy addig sem) készült el. Néhány munkatárs esetében bizonyos késés, lassulás volt tapasztalható.

2. 2009. évi kiadványaink részben a Kádár-korszak történetének különböző jelenségeiről szóltak. Évkönyvünk a Kádárizmus-projekt második fázisának eredményeit tartalmazza: tucatnyi különféle, részben mikrotörténeti „mélyfúrást” a kádárizmus természetrajzáról. Két internetes tartalomszolgáltatásunk a rendszerváltás húszéves évfordulójára készült. Közülük a 890616 – Egy nap anatómiája, majd a kapcsolódó 890616 – Dokumentumok anatómiája c. portálok igen komoly közéleti visszhangot váltottak ki. (Sajnos a figyelem nem annyira a teljes munkára, mint inkább annak egy kis szeletére, az állambiztonsági szervek 1989. június 16-ára felkészített hálózati személyeire összpontosult.) Ugyancsak a húszéves évfordulóra jelent meg Molnár Adrienne könyve 1956 emlékezetének a rendszerváltásban játszott szerepéről.

3. A szorosabban az 1956-os forradalom történetére összpontosító egyéni kutatásokat 2009-ben Eörsi László (a budapesti VII. kerületi felkelésről és a felkelőkről), Szakolczai Attila (A Baross tér – Köztársaság téri események, a megtorlás és 1956 általános története), Standeisky Éva (társadalmi önszerveződések az 1956-os forradalomban) folytatta. Standeisky Éva terjedelmi és tudományos innováció szempontjából egyaránt igen jelentős kéziratot fejezett be az év végére. Lénárt András 1956-os emigrációról szóló, valamint Keller Márkus 19-20. századfordulós társadalomtörténeti tárgyú kézirata ugyancsak elkészült az év folyamán. Békés Csaba hidegháború-történeti monográfiájához végzett kutatásokat. Germuska Pál a magyar hadiipar történetét feldolgozó monográfiáján dolgozott és befejezte kéziratát a KGST keretében folytatott hadiipari együttműködésről. Ungváry Krisztián folytatta a Kádár-kori állambiztonsági szervezet történetének feldolgozását. Rainer M. János a rendszerváltás történetéről szóló kutatásokon dolgozott.
Az Intézet valamennyi munkatársa részt vett a Kádárizmus-projektben, amelynek keretében a kádárizmussal, mint a szovjet típusú rendszerek posztsztálini változatainak egyikével foglalkozunk, regionális összehasonlításban. Az második munkafázis 2009 nyarán zárult. Tizenkét terjedelmes tanulmány készült, amelyeket 2009 szeptemberében kétnapos workshopon vitattunk meg. A vita tanulságai nyomán kilenc tanulmány jelent meg a 2009. évi Évkönyvben. (A 2009. évi évkönyvet a jelentéshez mellékeljük.)
 
4. Az Oral History Archívum 2009. évi tevékenysége több folyamatos projekt köré szerveződött. Lezárult a már évek óta folyó (részben az intézeti kádárizmus kutatáshoz kapcsolódó) A késői Kádár-korszak, 56 és a rendszerváltás című interjú-feldolgozó és –publikációs program, illetve a Repatriáltak című projekt. Előbbiről kötet is megjelent, utóbbinak feldolgozása megkezdődött (Kőrösi Zsuzsanna tanulmánya az Évkönyvben jelent meg). Folytatódott a Gazdasági vezetők című, a nyolcvanas évek elején felvett gazdasági vezetők életútját „követő” interjúprogram. A prágai kezdeményezésre, EU-pályázott We lived in socialisms program első körben nem nyert támogatást, de a bírálóbizottság felhívására új, átdolgozott pályázat készült. (Az Intézet Oral History Archívuma az egyik konzorciumi tag a pályázatban). A Demokratikus ellenzék című (Open Society Archive-val közös) új program interjúkészítő része megkezdődött (ez utóbbi szervesen kapcsolódik a Másik Magyarország című, több éve folyó interjú- illetve interjú-feldolgozási programhoz).
Az OHA 2009-ban 36 db saját készítésű új interjúval gyarapodott (ebből a Gazdasági vezetők projekt keretében 3, a Demokratikus ellenzék programban 9 interjú készült). Az év végéig nem zárult le 16 folyamatban lévő interjú (Gazdasági vezetők 3, Demokratikus ellenzék 10). Számos névmutató és kivonat készült régi interjúkhoz, továbbá digitalizáltuk 4 korábbi interjú szövegét. Elkészült 3 különösen értékes régi interjú hanganyagának digitalizálása. (Összesen 128 interjú hangfelvételét őrizzük digitális formában. 2008-tól csak digitális hangfelvétel készül.) Adatbázisba került 126, az interjúkhoz kapcsolódó, illetve más dokumentum. Az év folyamán az intézeti munkatársakon kívül 35 külső kutató mintegy száz munkanapon kutatott az OHA-ban.

5. Az intézeti honlap 2009-ben két új tartalomszolgáltatással bővült: januártól októberig folyamatosan épült tovább a Magyar rendszerváltás, magyar demokrácia… című fotógaléria-sorozat 1989 eseményeiről. Június 11-től elérhető a 890616 – Egy nap anatómiája című tartalomfejlesztés. A felhasználók száma 2009-ben tovább növekedett. (A vonatkozó adatokat lásd az 1. sz. mellékletben.) 890616 – Egy nap anatómiája című tartalomszolgáltatásunk 2009-ben megkapta a legjobb magyarországi médiaterméknek járó Erasmus Euromedia Medal-t.

6. Könyvtárunk az év folyamán 293 kötettel, CD-ROM-mal, továbbá 6 kézirattári egységgel gyarapodott. Kutató-látogatóinak száma 2009-ben 42 fő volt.

7. 2009-ben a következő kiadványaink jelentek meg:
7.1. Könyvek
a. Valuch Tibor – Simonovics Ildikó (szerk.): Öltöztessük fel az országot! Divat és öltözködés a szocializmusban. Budapest, 2009. Argumentum-Budapest Történeti Múzeum-1956-os Intézet. 293 old.
b. Molnár Adrienne: 89:56. Ötvenhatosok a rendszerváltásról. Budapest, 1956-os Intézet, 2009. 288 old.
c. Tischler János (szerk.): Kádárizmus – mélyfúrások. Bp., 2009, 1956-os Intézet, (Évkönyv, 2009) 502 old.
7.2. E-könyvek” – internetes tartalomszolgáltatások
a. Topits Judit (szerk.): Már húsz éve...?! Magyar rendszerváltás, magyar demokrácia. Események és szereplők Nagy Piroska fotóin (
www.rev.hu/honapkepei) (2009. jan. – okt.)
b. Rainer M. János – Topits Judit (szerk.): 890616 – Egy nap anatómiája. [Multimédia internetes tartalomfejlesztés,] Bp., 2009, 1956-os Intézet,
www.rev.hu/89

8. Az év során munkatársaink közül Rainer M. Jánosnak a London – New York székhelyű I. B. Tauris kiadónál megjelent Imre Nagy. A Biography c. könyve. Németországban a Gabriele Schaefer Verlag gondozásában jelent meg az év végén a „Die Sechziger Jahre” in Ungarn c. tanulmánykötet Rainer M. János szerkesztésében, benne a 2004-ben befejezett Hatvanas évek projekt nyolc tanulmányával. Az Intézet munkatársai különböző folyóiratokban, tanulmánykötetekben, lapokban száznál több cikket, tanulmányt, recenziót stb. publikáltak. (Az 1956-os Intézet munkatársainak teljes 2009. évi publikációs listáját a jelentés 2. sz. melléklete tartalmazza.)

9. 2009. január 30-án az 1956-os Intézet az OSA Archívummal közös egynapos konferenciát rendezett az MSZMP KB ún. történelmi albizottsága 1989-es jelentéséről. Az Intézet társrendezője volt a 2009. szeptember 30. – október 2. között Pozsonyban tartott Persecution of Churches in the Communist Countries in Central and Eastern Europe című nemzetközi konferenciának (a prágai Institute for the Study of Totalitarian Regimes, ÚSTR-rel, a lengyel és szlovák Nemzeti Emlékezet Intézettel közösen). A Kádárizmus-projekt második fázisának első tanulmányairól szeptember 2-3-én kétnapos belső workshopot tartottunk. Decemberben hasonló keretek között vitattuk meg Germuska Pál KGST-könyvének kéziratát. (Az 1956-os Intézet munkatársainak 2009. évi konferencia-szerepléseit és előadásait a jelentés 3. sz. melléklete tartalmazza.)

10. Munkatársaink közül 2009-ban egyetemi oktatói tevékenységet folytattak: az ELTE Társadalomtudományi Karán, valamint a Debreceni Egyetemen Valuch Tibor (egyaránt részfoglalkozásban), a Debreceni Egyetemen Standeisky Éva (főállásban), a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, valamint ősztől az egri Eszterházy Károly Főiskolán Rainer M. János (óraadóként, illetve részfoglalkozásúként), a Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézetében Békés Csaba (részfoglalkozásúként), továbbá ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Programján Germuska Pál óraadóként. Doktori tanulmányokat négy munkatársunk folytatott (PhD 3, ebből kettő szigorlatozott, egy 2009-ben kezdte meg a rendszeres képzést ill. DLA 1 – rendszeres képzést befejezte).
Valuch Tibor 2009 januárjában sikerrel védte meg disszertációját és elnyerte az MTA doktora címet. Két munkatársunk – Keller Márkus és Lénárt András – az év folyamán védte meg disszertációját, s elnyerte a doktori (PhD) fokozatot.

11. A nemzetközi együttműködés területén örvendetes, hogy munkatársaink számos nemzetközi konferenciára kapnak meghívást (lásd a 3. sz. mellékletet). Rendszeres együttműködésünk a prágai Totalitárius Rezsimeket Kutató Intézettel 2009-ben is folytatódott, többek között az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja előkészületei terén is (a kapcsolatot főképpen Germuska Pál tartotta az Intézet részéről). Európai pályázataink – így a We Lived in Socialisms konzorciumé, továbbá egy magyar-román emlékezetőrzési program – egyelőre nem jártak sikerrel. Nem sikerült az a tervünk sem, hogy a kádárizmus-projekt bizonyos, elsősorban a fogyasztás történetét és jelenségeit vizsgáló kutatásaival bekapcsolódjunk egy európai uniós pályázatba is Péteri György professzor (Trondheim, Norvégia) vezetésével – mivel a kiírást időközben megváltoztatták.


 

Mellékletek:

1. sz. melléklet - Az intézeti internetes honlap látogatottsága, 2004-2009. évben (Medián webaudit alapján)

2. sz. melléklet - Az 1956-os Intézet munkatársainak 2009. évi publikációi (egyes esetekben a késedelmes megjelenés miatt a dátum előző évi - minden esetben csak a ténylegesen 2009-ban megjelent munkákat tüntettük fel!)

3. sz. melléklet - Az 1956-os Intézet munkatársainak 2009. évi tudományos konferenciaszereplései és előadásai (az ünnepi megemlékezések és médiaszereplések a listába nem kerültek be)


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2010. május 12. szerda

Keresés a honlapon