___Az OSZK 1956-os Intézet - Oral History Archívum 2013. évi beszámolója___Vissza

Beszámoló a 2013. évi munkáról

Az OSZK 1956-os Intézet - Oral History Archívum feladata egyrészt a jelenkor-történeti, ezen belül különösen az 1956-os magyar forradalom történetét feltáró tudományos kutatások és dokumentációs munkák végzése, az eredmények hozzáférhetővé tétele az oktatás és az ismeretterjesztés számára, valamint publikálása szakmai fórumokon (nyomtatott és elektronikus sajtóban, hazai és nemzetközi konferenciákon), másrészt az Oral History Archívum gyűjteményének folyamatos gyarapítása (életút-interjúk készítése, visszaemlékezések gyűjtése), ezek tudományos feldolgozása, kutatók számára hozzáférhetővé tétele, kutatási segédletek készítése.1
A személyi feltételeket illetően: a csoport létszáma 2013. december 31-én 11 fő volt.2 Ezek közül az MTA Doktora fokozattal egy fő, doktori (PhD) fokozattal négy fő, doktori (DLA) fokozattal egy fő, egyetemi végzettséggel három fő, főiskolai végzettséggel egy fő rendelkezik.

A beszámoló a 2013. évi célkitűzéseit szembesíti az eredményekkel.

A. Közös kutatási projektek

I. 1956, a forradalom előzményei, alakulása és utóélete kutatási főirány (vezetője Rainer M. János.)
1. Ungváry Krisztián (szerk.): Búvópatakok - jobboldal és állambiztonság 1945-1989. Budapest, 2013, Jaffa Kiadó - 1956-os Intézet Alapítvány. A tanulmánykötetben az 1956-os Intézet - OHA következő munkatársai szerepelnek: Lénárt András, Ungváry Krisztián (szerző és szerkesztő), Tabajdi Gábor), valamint külső kutatók. Megvitatása workshopon történt 2013. első félévében. Külső forrás: 1956-os Intézet Alapítvány, illetve annak pályázati és együttműködési eredményei. A kötet a Jaffa Kiadóval együttműködésben megjelent 2013. november 22-én.
2. Rainer M. János (szerk.) Búvópatakok - széttekintés. Budapest, 2013, Országos Szécsényi Könyvtár - 1956-os Intézet Alapítvány. /1956-os Intézet Évkönyv XIX. 2013/. A tanulmánykötetben az 1956-os Intézet - OHA következő munkatársai szerepelnek: Rainer M. János, Sárközy Réka, Eörsi László, valamint hazai és külföldi (szlovákiai és romániai) kutatók. Külső forrás: 1956-os Intézet Alapítvány, illetve annak pályázati és együttműködési eredményei. A kötet megjelent 2013. december 11-én.
3. Az Intézet munkatársai közül Ungváry Krisztián, Tabajdi Gábor, Lénárt András, Keller Márkus, Sárközy Réka és Rainer M. előadást tartottak az 1956-os Intézet Alapítvánnyal közösen rendezett Búvópatakok - mélyfúrások című konferencián A konferenciára az OSZK-ban került sor 2013. dec. 11-én.
4. A I.3. pontban említett tudományos konferencia valamennyi előadása megjelent az 1956-os Intézet honlapján, Topits Judit összeállításában, hozzáférhető 2013. december 18-tól. (www.rev.hu/portal/page/portal/rev/rendezvenyek/buvopatakok_konferencia20131211)

II. A Kádár-korszak és a rendszerváltás története kutatási főirány
1. www.rev.hu tartalomfejlesztés: A magyarországi kritikai-ellenzéki mozgalmak szövegtára 1. Máshonnan Beszélő, 1982-88. - Ellenzék, nemzetközi tájékozódás, közép-kelet-európai szolidaritás. A Máshonnan Beszélő teljes anyagának digitalizálása, válogatása megtörtént. (A munkát Topits Judit végezte.)
2. www.rev.hu tartalomfejlesztés: A magyarországi kritikai-ellenzéki mozgalmak szövegtára 2. Demokrata, 1985-89. - Ellenzék és plebejus jobboldaliság. A Demokrata című szamidat kiadvány digitalizálása, válogatása megtörtént. (A munkát Topits Judit végezte.)3
3. A tervben nem szerepelt: honlapunkon az év folyamán három új tartalomszolgáltatás (forrásközlés) jelent meg: 100 éve született Donáth Ferenc (2013. szeptember 1-től, /portal/page/portal/rev/kiadvanyok/donath100), Antall József búvópatakja 1956-1989 (2013. október 23-ától
/portal/page/portal/rev/rendezvenyek/20131023_antall), és az Emlékezés október 23-ára - 1957-ben (2013. november 4-étől
/portal/page/portal/rev/rendezvenyek/20131104)


III. Oral History Archívum (OHA, vezetője Somlai Katalin)
1. Az OHA gyűjteménye minimális mértékben gyarapodott. 18 db új interjú készült, ebből 11 db leírása történt meg (1956-os Intézet Alapítvány támogatásával). A tervben nem szerepelt, de megtörtént az OSZK központi raktárától átvett 24 ifm interjú-másodpéldány, valamint 60 fm magnókazetta leltározása.
2. Az OHA hozzáférhetőségét a kutatók számára heti három napon át biztosítottuk egész évben. (Az OHA üzemeltetésében Somlai Katalin, Kőrösi Zsuzsanna és Lénárt András vett részt.) Az OHA-ban az év folyamán 82 kutató 121 interjút kutatott.
3. Az OHA folytatta a magyar 20. század magántörténelmét bemutató honlap fejlesztését Résztvevők Somlai Katalin, Topits Judit és Kőrösi Zsuzsanna, a projekt vezetője Somlai Katalin. Külső forrás: 1956-os Intézet Alapítvány. A honlap programozása elkészült, a feltöltés folyik.
4. A www.rev.hu honlapon folyamatban van az OHA összesített névmutatójának hozzáférhetővé tétele.
5. Folytatódott az OHA gyűjtemény további szöveg- és hangdigitalizálása. A munkát Topits Judit végezte. Külső forrás: 1956-os Intézet Alapítvány. 2013-ban 71 interjú 1825 kazettaoldalát digitalizáltuk.

IV. Könyvtár
A szakkönyvtár egész évben biztosította a speciális kutatói-olvasói igények kiszolgálását. A könyvtár üzemeltetésében Sárközy Réka, Topits Judit és Tabajdi Gábor vett részt. A könyvtár 2012-13-ban - ajándékozás útján - 127 új tétellel gyarapodott. Az olvasók száma: 44, a kutatott kötetek és dokumentumok száma: 224.

V. Emlékezetpolitikai feladatok
Az Intézet és az OHA a korábbi években megszokott módon rendelkezésére állt minden olyan külső megkeresésnek (állami intézmények, iskolák, magánszemély), amely vizsgálódási periódusába vág. Részt vettünk az Open Society Archívum 2013. januárjában nyíló Don - egy tragédia és annak utóéletei című kiállításának tartalmi kialakításában (Ungváry Krisztián, Sárközy Réka).

VI. Egyéb
1. Részt vettünk az OSZK 2012. évi tudományos konferenciájának sajtó alá rendezésében és szerkesztésében. A kötet megjelent (Esemény és narratíva. Történetiség - elbeszélés(ek) - interpretáció. Szerk. Kötél Emőke - Rainer M. János, Budapest, 2013, Országos Széchényi Könyvtár - Gondolat, Budapest, 2013, 320 p. /Bibliotheca Scientiae et Artis/)
2. Nyolc korai kiadványunk (1992-2000) digitalizálása az OSZK központi berendezésein kezdődött meg, folyamatban van.
3. A Csoport tagjainak konferenciaszerepléseit folyamatosan elhelyeztük a honlapon, www.rev.hu/portal/page/portal/rev/kiadvanyok/2013_eloadasok.4

VII. Oktatásban való részvétel
A csoport tagjai közül a felsőoktatásban rendszeres tevékenységet folytatott Keller Márkus (ELTE BTK Történeti Intézet, óraadó), Rainer M. János (Eszterházy Károly Főiskola, Történettudományi Intézete, Jelenkori Magyar Történelem Tanszék ill. uo. Történettudományi Doktori Iskola., tj. egyetemi tanár), Sárközy Réka (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Média Intézet, óraadó), Ungváry Krisztián (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, óraadó; Színház és Filmművészeti Egyetem, óraadó).


B. Egyéni kutatási témák

Eörsi László - A budapesti fegyveres felkelő csoportok 1956-ban (Csepel) - kutatás folytatódott; Az 1956-os forradalom és szabadságharc jobboldali narratívája - tanulmány megjelent.5
Keller Márkus - A Rákosi-diktatúra lakáspolitikája - általános értékelés - kutatás folytatódott; Zalotay Elemér "Szalagháza" kapcsán keletkezett vita: a lakásról, lakhatásról való értelmiségi gondolkodás, a polgári és szocialista tartalmak viszonya - kutatás folytatódott, előadás a 2013. december 11-i konferencián és elekronikus megjelenés.
Kenedi János - Az állambiztonsági szervezet sajtó-rezidenturáinak feltárása; a Budapester Rundschau története az állambiztonsági szolgálat és a KÜM szemszögéből; Szalma József ezredes - a Nagy Imre per operatív megrendezésével megbízott fővizsgáló tiszt - életrajzának feltárása - kutatás folytatódott. Kenedi Jánost 2013. július 1-től nyugdíjazták.
Lénárt András - A hatvanas-hetvenes évek nyilas pereinek háttere és ábrázolása - kutatás folytatódott, tanulmány megjelent; előadás a 2013. december 11-i konferencián és elekronikus megjelenés.
Rainer M. János - Volt középosztály és szovjet típusú rendszer (katonatisztek) - kutatás folytatódott, előadás a 2013. december 11-i konferencián és elekronikus megjelenés.
Sárközy Réka - Használható múlt? Történeti narratívák és emlékezet a magyar történelmi dokumentumfilmben 1992-2010 - kutatás folytatódott, tanulmány megjelent, előadás a 2013. december 11-i konferencián és elekronikus megjelenés.
Somlai Katalin - Magyarország nyugati ösztöndíjpolitikája a Kádár-korszakban c. doktori PhD disszertációhoz kutatást folytatott.
Tabajdi Gábor - Kádár János és a jobboldal - a jobboldal és Kádár János - kutatás folytatódott, előadás a 2013. december 11-i konferencián és elekronikus megjelenés; Matheovits Ferenc - kutatás folytatódott, tanulmány megjelent; "Kádár egyházai" munkacímű kézirat (forráskiadvány) megjelentetése (Fehér Hollók munkacsoporttal közösen). Tabajdi Gábor sikerrel védte meg doktori (PhD) disszertációját és megszerezte a tudományos fokozatot, disszertációja önálló monográfiában megjelent 2013. novemberében a Jaffa Kiadónál.
Ungváry Krisztián - A hírszerzés és kémelhárítás Magyarországon 1945-1990 - kutatás folytatódott, előadás a 2013. december 11-i konferencián és elekronikus megjelenés.


Budapest, 2014. január 14.
Dr. Rainer M. János, csoportvezető


1 Az OSZK Alapító Okirata.
2 A volt 1956-os Intézet Közalapítvány OSZK-ban dolgozó munkatársai. Ebből szervezeti szempontból Sárközy Réka a Fotótár, Tóth Sándorné az Intézményfenntartási Igazgatóság munkatársa. 2013. január 1-én a létszám 12 fő volt, Kenedi Jánost 2103. július 1-én nyugdíjazták.
3 A
www.rev.hu webaudit adatait lásd a jelentés 1. sz. mellékletében.
4 Lásd még személyenként a jelentés 3. sz. mellékletében.
5 Az 1956-os Intézet - OHA munkatársainak 2013. évi publikációit lásd a jelentés 2. sz. mellékletében.


 Mellékletek:

1. sz. melléklet - Az intézeti internetes honlap látogatottsága, 2010–2013. évben
(Medián webaudit alapján)

2. sz. melléklet - Az 1956-os Intézet munkatársainak 2013. évi publikációi (egyes esetekben a késedelmes megjelenés miatt a dátum előző évi - minden esetben csak a ténylegesen 2013-ban megjelent munkákat tüntettük fel!)

3. sz. melléklet - Az 1956-os Intézet munkatársainak 2013. évi tudományos konferenciaszereplései és előadásai (az ünnepi megemlékezések és médiaszereplések a listába nem kerültek be)


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2015. április 5. vasárnap

Keresés a honlapon