___AZ 1956-OS INTÉZET 2010. ÉVI KUTATÁSI TERVEI___Vissza

1. 2010-ban az Intézet fő feladatát - az 1956-tal kapcsolatos kutatások mellett - továbbra is
A kádárizmus, mint a szovjet típusú rendszerek posztsztálini változata projekt képezi. Csaknem valamennyi munkatársunk részt vesz az egyéni feladatterveken alapuló harmadik szakaszban. Várakozásunk szerint az év végére megjelenhetnek az első eredmények is.
Anyagi helyzetünk 2010-ben várhatóan nem lesz kedvezőbb, mint az előző évben. Központi állami költségvetési támogatásunk az OKM tájékoztatása szerint ugyanannyi lesz, mint 2009-ben. Budapest főváros támogatása bizonytalan. Könyvkiadási terveinkhez, valamint egyes anyagigényesebb kutatásokhoz és projektekhez nyilvánvalóan részt kell vennünk különféle pályázatokon. Továbbra sem adtuk fel azt a szándékunkat, hogy a kádárizmus-projekt bizonyos, elsősorban a társadalmi változásokat, mobilitást, mindennapi életet, fogyasztást stb. vizsgáló kutatásaival bekapcsolódjunk egy európai uniós pályázatba. A projekt bemutatását tervezzük egy vagy több külföldi konferencián is. Hasonló együttműködést tervezünk cseh és más intézményekkel közös oral history projektek révén. Az ideihez hasonló számú (esetleg némileg több) kiadványt tervezünk. Nemzetközi kapcsolatainkat 2010-ben is elsősorban konferenciákon való részvételekkel, továbbá közös (regionális) rendezésekkel próbáljuk ápolni és fenntartani. Számítógépparkunkat és informatikai berendezéseinket szinten tartjuk. Munkatársaink létszámunk frissítésére 2010-ben sem lesz módunk. A 2009-ben elhatározott takarékossági intézkedések ebben az évben is érvényben maradnak. Újabb szükségintézkedésekre csak abban az esetben lesz szükség, ha támogatásunkban az év második felében valamely előre nem kiszámítható fordulatra kerül sor. Fontolóra kell azonban vennünk például nyugdíjas-korú munkatársaink (2010. január 1-jén a Közalapítványnál 2 fő teljes-, 2 részmunkaidőben, a Politikatudományi Intézetnél 1 fő teljes munkaidőben). Az ennek révén felszabaduló forrásokból az Intézet 1-2 fő doktoranduszt vagy frissen doktorált fiatalt foglalkoztathatna.

2. 2010-re tervezett kiadványaink egy része 1956-tal, más része a Kádár-korszakkal foglalkozik. Emellett elképzelhető, hogy egy-két jelentősebb publikáció is elkészül az 1989-90-es magyar és térségi rendszerváltás 20. évfordulójához kapcsolódva. Néhány munkatársunk hosszabb ideje folytatott egyéni kutatása is remélhetőleg beérik. Tematikai szempontból remélhetőleg 2009-nél sokszínűbb kiadói évünk lesz. Megkezdjük egy újabb tartalomfejlesztés munkálatait az intézeti honlapra, de az év végéig valószínűleg csak egyes részek készülhetnek el.

3. Az egyéni kutatások 2010-ben részben továbbra is az 1956-os forradalom történetére összpontosítanak. Szakolczai Attila befejezi PhD értekezést a Köztársaság tér - Baross téri eseményekről és sajtó alá rendezi 1956-os tanulmányai válogatott kötetét. Eörsi László tovább dolgozik a budapesti VII. kerületi felkelőkről szóló kutatásán dolgozik. Standeisky Éva sajtó alá rendezi elkészült A szabadság megtapasztalása - a nép az 1956-os magyar forradalomban című nagymonográfiáját, egyben MTA doktori disszertációját.
A kádárizmus-projekt keretében továbbra is egy sor alapkutatás folyik 2010-ben; ezek a következő:
Békés Csaba - Magyarország és a nemzetközi politika, 1953-1991 c. monográfia (több éve folyó program, év végére a kézirat elkészül)
Eörsi László - Színháztörténeti esettanulmány: az aczéli kultúrpolitika és a kaposvári Csiky Gergely Színház
Germuska Pál - A középgépipartól az elektronikai hadviselésig. A magyar hadiipar és haditechnikai termelés 1948 és 1980 között (monográfia kézirata elkészül 2010 végére)
Keller Márkus - Az óbudai kísérleti lakótelep
Kozák Gyula - A szabadság szigete - a Rottenbiller utca 1. művészlakói és kapcsolataik
Lénárt András - Szocialista állam-turizmus-egyház (a pannonhalmi bencés gimnázium)
Molnár Adrienne - Életszínvonal, egzisztenciális célok és lehetőségek, tiltások és támogatások a személyes emlékekben, az OHA interjúiban.
Rainer M. János - Kádárizmus, rendszerváltás és emlékezeti munka (tanulmány- és esszégyűjtemény, kézirat 2010 végéig)
Somlai Katalin - A Kádár-korszak (külföldi) ösztöndíj politikája
Szakolczai Attila - A kádári megtorló gépezet működése (kézirat 2010 végéig)
Tischler - Magyarok az olimpiákon - állambiztonsági szemszögből
Topits Judit - Az orenburgi gáztávvezeték magyar szakaszának építése, 1973-79
Ungváry Krisztián - Az állambiztonság szervezet- és intézménytörténetének, ezen belül a hírszerzés történetének feltárása
Valuch Tibor - Az ózdi munkásság társadalomtörténeti vizsgálata
Germuska Pál befejezi a magyarországi hadiiparról szóló monográfiáját. Szakolczai Attila elkészíti doktori disszertációját. Standeisky Éva említett monográfiáját előreláthatóan MTA doktori disszertációként is benyújtja. A Kádárizmus projekthez kapcsolódik a 2010-es Évkönyv is, előreláthatólag a modernizáció és a kádárizmus összefüggéséről.

4. Az OHA-ban Kőrösi Zsuzsanna befejezi a Repatriáltak c. kutatás elemző feldolgozását. Folytatódik a Másik Magyarország, a Demokratikus ellenzék és a Gazdasági vezetők című interjúfelvételi- illetve interjúfeldolgozási program. A kádár-kori ellenzékiekkel készült interjúk szerkesztése és webes megjelenítése megkezdődik. Az OHA bázisán készítjük elő a következő évek legfontosabb internetes tartalomfejlesztési projektjét: Magyar sorsok a 20. században - oral history és multimédia (munkacím).

5. Az intézeti honlap fő újdonsága 2010-ben elsősorban a fotóadatbázis megújulása lesz. Amennyiben az Demokratikus ellenzék c. OHA-program, illetve a Magyar sorsok a 20. században - oral history és multimédia munkacímű projekt egy-egy szegmense elkészül, akkor azokat folyamatosan megjelenítjük web-oldalunkon. Ugyancsak 2010-es terv az OHA megjelenítésének korszerűsítése és tartalmi megújítása.

6. A könyvtár elsősorban a Magyar sorsok a 20. században - oral history és multimédia (munkacím) projekthez készít tematikus bibliográfiákat, illetve befejeződik a kritikai-ellenzéki mozgalmak történeti irodalmának összegzése a Demokratikus ellenzék c. OHA-programhoz.

7. 2010. évi kiadási programunkban a következő kiadványok szerepelnek:
7.1. Könyvek
a. Valuch Tibor: Magyar hétköznapok - a mindennapi élet változásának néhány jellegzetessége Magyarországon a szocialista korszakban (Corvina Kiadóval közösen)
b. Keller Márkus: A tanár helye. A középiskolai tanárok professzionalizációja a 19. sz. végén magyar-német összehasonlításban (L'Harmattan Kiadóval közösen)
c. Germuska Pál: Vörös arzenál. Magyarország részvétele a nemzetközi hadiipari együttműködésben a KGST keretei között. (az Argumentum Kiadóval közösen),
d. Évkönyv 2010 (később véglegesítendő témával)
e. Szakolczai Attila: 1956-os tanulmánykötet (ÁBTL-lel közösen, amennyiben a kézirat elkészül)
f. Standeisky Éva: A szabadság megtapasztalása - a nép az 1956-os forradalomban (monográfia, ÁBTL-lel közösen)
g. Lénárt András: A Nyugat képe életútinterjúkban - az 1956-ban emigrált középiskolások mikrovilága (anyagi lehetőségek függvényében!)
h. Germuska Pál: A középgépipartól az elektronikai hadviselésig. A magyar hadiipar és haditechnikai termelés 1948 és 1980 között (amennyiben a kézirat elkészül, anyagi lehetőségek függvényében)
7.2. Internetes tartalomfejlesztések (E-könyvek):
2010-ben legfeljebb ízelítők, előzetes anyagok a következő évek nagyobb szabású tartalomfejlesztéseiből (lásd a tervek 5. pontját)

8. Az OSA Archívummal közösen 2010 februárjában egynapos nemzetközi konferenciát szervezünk a Kenedi-bizottság jelentését követő fejleményekről. Az Intézet partnere a prágai Totalitarius Rendszereket Kutató Intézet februári Crimes of Communism c. konferenciájának. Az ÁBTL-lel tárgyalunk egy közös konferencia szervezéséről a Kádárizmus projekt keretében a kádárizmus (posztsztálinizmus) és a modernizáció összefüggéséről. Márciusban egynapos workshopot szervezünk az Intézetben a hazai oral history problémáiról, a lehetséges együttműködésről. Az év folyamán több belső workshopot tartunk a Kádárizmus projekt, illetve az Évkönyv számára elkészült kéziratokról, illetve munkatársaink elkészült munkáiról.

Budapest, 2010. február 14.                                        Rainer M. János, főigazgató


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2010. május 12. szerda

Keresés a honlapon