___Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel. ...___Vissza
 

recenziók a könyvről

Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel
Dokumentumok az egykori SZKP és MSZMP archívumaiból, 1985-1991
Szerkesztette Baráth Magdolna, Rainer M. János

Budapest, 1956-os Intézet, 2000

Tartalom

Szerkesztői bevezető
Egy kapcsolat vége. Kísérlet a feljegyzések értelmezésére (Rainer M. János) 

I. „Csúcstalálkozók”

1. Jelentés az MSZMP Politikai Bizottságának Kádár János 1985. március 12-13-i moszkvai látogatásáról

2/a. Jegyzőkönyv Kádár János és Mihail Gorbacsov 1985. szeptember 25-i moszkvai találkozójáról

2/b. Jelentés az MSZMP Politikai Bizottságának Kádár János 1985. szeptember 24-25-i moszkvai látogatásáról

3. Jelentés az MSZMP Politikai Bizottságának a Szovjetunió Kommunista Pártja XXVII. kongresszusáról (Részlet)

4. Jelentés az MSZMP Politikai Bizottságának Mihail Gorbacsov 1986. június 8-9-i budapesti látogatásáról

5. Kádár János szóbeli tájékoztatója Mihail Gorbacsovval való tárgyalásáról az 1986. november 10-12-i KGST csúcstalálkozón (Részlet az MSZMP PB 1986. november 18-i ülésének jegyzőkönyvéből)

6. Jelentés az MSZMP Politikai Bizottságának Grósz Károly 1987. július 17-18-i moszkvai látogatásáról

7. Jelentés az MSZMP Politikai Bizottságának Kádár János 1987. október 31.-november 8-i moszkvai látogatásáról (Részlet)

8. Kádár János és Mihail Gorbacsov 1988. május 19-i telefonbeszélgetése

9/a. Jegyzőkönyv Mihail Gorbacsov és Grósz Károly 1988. július 5-i moszkvai találkozójáról

9/b. Jelentés az MSZMP Politikai Bizottságának Grósz Károly 1988. július 4-5-i moszkvai látogatásáról

10/a. Jegyzőkönyv Mihail Gorbacsov és Németh Miklós 1989. március 3-i moszkvai találkozójáról

10/b. Jelentés az MSZMP Politikai Bizottságának Németh Miklós 1989. március 2-3-i moszkvai látogatásáról

11. Jelentés az MSZMP Politikai Bizottságának Grósz Károly 1989. március 23-24-i moszkvai látogatásáról

12. Jelentés az MSZMP Politikai Intéző Bizottságának Nyers Rezső és Mihail Gorbacsov 1989. július 7-8-i bukaresti találkozójáról

13. Jelentés az MSZMP Politikai Intéző Bizottságának Nyers Rezső és Grósz Károly 1989. július 24-25-i moszkvai látogatásáról

 

II. „Másodvonal” – elméletek, elemzések, javaslatok

1. Rajnai Sándor nagykövet feljegyzése az MSZMP KB részére: Kétoldalú kapcsolataink néhány fontosabb vonatkozása, 1987. április

2. Vagyim Medvegyev feljegyzése Mihail Gorbacsov számára,1988. március

3. Feljegyzés Vagyim Zaglagyin és Thürmer Gyula moszkvai megbeszéléséről, 1988. augusztus

4. Feljegyzés Vagyim Zaglagyin és Berecz János moszkvai megbeszéléséről, 1988. szeptember 7.

5. Feljegyzés Vagyim Zaglagyin és Aczél György moszkvai megbeszéléséről, 1988. szeptember 8.

6. Feljegyzés Vagyim Zaglagyin és Horn Gyula moszkvai megbeszéléséről, 1988. szeptember 8.

7. Jelentés az MSZMP Politikai Bizottságának az MSZMP KB Nemzetközi Pártkapcsolatok Osztálya delegációjának 1988. dec. 19-21-i moszkvai látogatásáról

8. Az SZKP KB Nemzetközi Osztályának feljegyzése Alexandr Jakovlev részére: Az európai szocialista országokkal való kapcsolatok fő kérdéseiről, 1989. február

9. A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Szocialista Világrendszer Intézetének feljegyzése Alexandr Jakovlev részére: A Kelet-Európában zajló változások és hatásuk a Szovjetunióra, 1989. február

10. Georgij Sahnazarov feljegyzése Mihail Gorbacsov számára a szovjet csapatok Kelet-Európából való kivonásáról, 1989. okt. 14.

11. Georgij Sahnazarov feljegyzése Mihail Gorbacsov számára a Varsó Szerződés tagállamai vezetőinek tervezett csúcstalálkozójáról, 1989. nov. 14.

12. Georgij Sahnazarov feljegyzése Mihail Gorbacsov számára a Varsó Szerződés tagállamai vezetőinek tervezett csúcstalálkozójáról, 1989. nov. 28. 13. Az SZKP KB Nemzetközi Osztályának feljegyzése: A Szovjetunió és a közép- és kelet-európai államok közötti kapcsolatok új koncepciójához, 1990. január 5.

14. A KGB előterjesztése az SZKP KB-nak, 1990. febr. 20.

15. Georgij Sahnazarov feljegyzése Mihail Gorbacsov részére a Varsói Szerződés Katonai Tanácsának üléséről, 1990. április 10.

16. Georgij Sahnazarov feljegyzése Mihail Gorbacsov számára a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testülete ülésének előkészítéséről, 1990. május 4.

17. Vagyim Zaglagyin feljegyzése Mihail Gorbacsov részére: A kelet-európai helyzet és politikánk néhány vonatkozásáról, 1990. október

18. Az SZKP KB Titkárságának határozata: A Kelet-Európában kialakult helyzetről és e térségben folytatott politikánkról, 1991. január 22.

III. Függelék

A Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületének közös nyilatkozata, 1991. február 25.

Jegyzőkönyv a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa feloszlatásáról, 1991. június 28.

Jegyzőkönyv a Varsói Szerzodés hatályának bevégződéséről, 1991. július 1.

Rövidítések jegyzéke

A tárgyalások résztvevői

Index


Szerkesztői bevezető

A jelen kiadvány létrejötte egy olyan nemzetközi programnak köszönhető, amely 1989 után a kelet- és közép-európai, valamint oroszországi archívumok megnyitását, dokumentumaik hozzáférhetőségének biztosítását tűzte ki célul. A washingtoni National Security Archive, és a Woodrow Wilson Center Cold War International History Projectje a kilencvenes években sorra rendezte nemzetközi konferenciáit a hidegháború történetéről. A tanácskozások általában egy-egy hidegháborús válság lefolyását elemezték, s az elemzéseket minden esetben vaskos kötetnyi frissen „titoktalanított” (declassified, rasszekrecsen) dokumentum segítette. Sőt, ma már elmondható, hogy a kubai rakétaválságról, az 1953-as kelet-berlini felkelésről, az 1956-os magyar forradalomról, az 1968-as prágai tavaszról vagy a lengyel Solidarnosc forradalmáról lefolytatott eszmecserék legmaradandóbb hozadéka az az esetenként akár több ezer oldalra rúgó dokumentáció, melyet a moszkvai és más levéltárak ily módon a nemzetközi jelenkortörténész közönség rendelkezésére bocsátottak. 1998-ban a Georgia állambeli Musgrove-ban rendezték az első olyan, viszonylag szűk körű ún. kritikai oral history konferenciát, melynek témája a gorbacsovi korszak szovjet külpolitikája, illetve a hidegháború vége volt. Erre a konferenciára még a korábbiaknál is nagyobb számú szovjet dokumentum került kibocsátásra, elsosorban az utolsó szovjet pártfőtitkár-elnök személyes irataiból, melyeket Moszkvában a Gorbacsov Alapítvány archívumában őriznek. A következő évben a közép- és kelet-európai rendszerváltozások tizedik évfordulóján Budapesten, Prágában és Varsóban újabb konferenciák megrendezésére került sor, melyre ugyancsak jelentős számú dokumentumot adtak ki.

Az elsősorban a változás pillanatára összpontosító kutatások és elemzések adták az ötletet a jelen kiadvány összeállítóinak, hogy dokumentumok segítségével próbáljanak képet adni arról a folyamatról, melynek általában végpontja kelt izgalmat: a kommunista rendszer válságának és összeomlásának folyamatáról. Annak a kommunista rendszernek a válságáról és végvonaglásáról, amelyet Magyarországon szovjet hatásra, felülről vezettek be, amelynek érinthetetlen, elemezhetetlen és kibeszélhetetlen tényezője a „testvéri Szovjetunió” szerepe volt, s amelynek válságának is alighanem a Szovjetunióbeli változások adtak sajátos végkifejletet. A nemzetközi tudományosság tendenciáit szerencsésen egészítette aki a hazai jogalkotás. Az 1996-ban elfogadott magyar levéltári törvény lényegében minden korlátozás nélkül kutathatóvá tette a pártállami korszak dokumentumait, így a külpolitikaiakat is.

Alig egy évtizednyi távolságban lévő események történeti igényű ábrázolásakor óhatatlanul felmerül a kétely: vajon lehetséges-e az effajta ábrázolás? Megfelelő távlatot ad-e az elmúlt idő, s ha elvileg rendelkezésre is állnak, de feltártak-e olyan tömegben a források, hogy az ábrázolás megfelelő alapra támaszkodhat. Ami az előbbit illeti, az évtizednyi távlat „normális körülmények között” még viszonylagos érvényű történeti elemzésre sem jogosítana fel. 1989-90 azonban nem átlagos történeti fordulópont. A véglegesség és a lezártság érzése rendkívüli erővel jelent meg a rendszerváltozás éveinek történéseiben, közbeszédjében – miközben a „mélyáramlatok” kontinuitása ugyancsak közös érzése és élménye a magyar társadalom igen jelentős részének. Ami azonban a forrásokat illeti, a helyzet ugyancsak rendkívüli. A magyar rendszerváltozás legfontosabb évének, 1989-nek levéltári forrásai nemcsak igen jelentős részben hozzáférhetők, hanem sokukat közzé is tették. Így olvashatók a demokráciáért küzdő ellenzéki erők politikai tevékenységét koordináló Ellenzéki Kerekasztal jegyzőkönyvei, a hatalmat gyakorló Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989 (és 1988.) évi jegyzőkönyvei, valamint az átmenetről folytatott Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások plenáris ülésjegyzőkönyvei is. Az év legnagyobb hatású tömegdemonstrációjának, Nagy Imre és mártírtársai temetésének hátteréről ugyancsak számos forrás nyomtatásban megjelent. Ezt a munkát szeretné folytatni kötetünk is. Szeretne „nyersanyagot” szolgáltatni majdani elemzésekhez, s iratok bizonyító erejével szembesíteni a kommunista rendszer válságáról és végéről szóló, nem kevés közhellyel és tévhittel teli nyilvános diskurzust. E megfontolásokból született az ötlet, hogy egyfelől a dokumentumok segítségével jelenítsük meg az 1989-90-es változásokhoz vezető közvetlen folyamatot, másfelől, hogy az így megjelenítendő kép középpontjában „kulcsszereplők” álljanak; az adott történelmi pillanatban az ország „kormányrúdjánál” állók, valamint Mihail Gorbacsov, aki azoknak az éveknek kétségtelen, bár sok tekintetben enigmatikus meghatározó alakja volt.

A könyv három fő részre tagolódik. Az első szerkesztési egységben az 1985 márciusa, Konsztantyin Csernyenko temetése és 1989. júliusa közötti kétoldalú magyar-szovjet csúcstalálkozókról készült feljegyzések kaptak helyet. Tizenkét alkalomról összesen tizenöt dokumentumot közlünk, mivel három találkozóról, 1985-ből, 1988-ból és 1989-ből szovjet és magyar dokumentum egyaránt rendelkezésre áll. Az összes többi esetében csak a magyar fél „interpretációját” ismerjük.

A találkozókról a szovjet tárgyalófél úgynevezett tömörített jegyzőkönyvet készített. Gorbacsov jelenlévő munkatársa párbeszédszerűen rögzítette az elhangzottakat, a valóságosnál nyilván jelentősen rövidebben, de minden érdemi kérdést rögzítve, s valószínűleg megőrizve, vagy legalábbis érzékeltetve a fontosabb nyelvi jellegzetességeket is (természetesen a magyar fél által elmondottakat az orosz fordítás alapján). E három jegyzőkönyv a moszkvai Gorbacsov Alapítvány archívumában található, s azokat teljes terjedelmükben közöljük.

A magyar fél hasonló jegyzőkönyveket nem készített. Az ötvenes-hatvanas években előfordult, hogy párt-és állami delegációk tárgyalásait hasonlóan rögzítették – a nyolcvanas években azonban csak összefoglalók maradtak fenn a szovjet-magyar csúcstalálkozókról. Ezeket Kádár János, Grósz Károly, stb. tolmácsai, tanácsadói vetették papírra, s a Politikai Bizottság – 1989-ben a PB és a kormány – tájékoztatására szolgáltak. A PB tagjai általában csak elolvashatták a tárgyalásokról szóló jelentéseket, melyek jelentősen rövidített változataival néha a KB tagjai is megismerkedhettek. Utóbbi testület azonban jobbára csak szóbeli tájékoztatót hallgathatott meg – melyet általában vita nélkül vett tudomásul. (A szovjet „jegyzőkönyveket” Gorbacsov irattárában őrizték, a moszkvai Politbüró tagjai számára valószínűleg hasonló jellegű tájékoztatók készültek, melyek azonban nem állnak rendelkezésünkre.) Néhány esetben a PB számára készült tájékoztatót nem találtuk, talán nem is készült – ebben az esetben a tájékoztatás eggyel alacsonyabb szintjén keletkezett dokumentumot közöltük. Azokban az esetekben, amikor az adott találkozóról több magyar dokumentum is rendelkezésünkre állt (Tájékoztató a PB-nek, tájékoztató a KB-nak, szóbeli kiegészítés illetve beszámoló a KB-nak), mindig csak egyet, a legmagasabb szintűt közöljük. Valamennyi magyar dokumentum a Magyar Országos Levéltár pártiratokat tartalmazó gyűjteményében található, teljes terjedelmében visszaminősített, vagyis a kutatás számára hozzáférhető állapotban. Általában teljességre törekedtünk, azzal a tartalmi megszorítással, hogy „vegyes tartalmú” iratok esetében (KB-ülésjegyzőkönyv, pártkongresszusi beszámoló, többoldalú nemzetközi találkozóról – például Varsói Szerződés, KGST – szóló tájékoztató) csak a legfelső szintű kétoldalú tanácskozásról szóló részletet vettük fel a kötetbe.

A „csúcstalálkozó” az első szerkezeti egység központi fogalma. Meghatározásánál abból indultunk ki, hogy azokat a találkozókat tekintjük annak, amelyeken Gorbacsov előbb pártfőtitkári, majd emellett államfői mivoltában részt vett. 1987 nyaráig a magyar párt (és az ország) vezetője, Kádár János volt a tárgyalópartnere. Ezután két esetben is előfordult, hogy Gorbacsov hosszabb tárgyalást folytatott a magyar miniszterelnökkel (Grósz Károllyal 1987 nyarán, Németh Miklóssal 1989 tavaszán). Mindkét eset azt bizonyítja, hogy a szovjetek (természetesen) tisztában voltak az informális hatalmi hierarchia magyarországi változásaival, a magyar kormányfő személyének szokásosnál nagyobb politikai jelentőségével. A miniszterelnökök „normális” körülmények között lezajlott kétoldalú tárgyalásairól szóló dokumentumokat azonban e két esettől eltekintve nem vettük fel a kötetbe, mert azok tematikája szinte kizárólag a gazdaságra korlátozódott. A gazdaság politikai jelentősége a nyolcvanas években nem csökkent, inkább nőtt, de a legfontosabb döntéseket arról is a legfelső szinten hozták – vagy nem hozták.

A könyv második szerkezeti egysége úgynevezett „háttéranyagokat” tartalmaz. A magyar levéltárakban óriási mennyiségű hasonló dokumentum található, ezeknek közlése ugyanúgy szétfeszítette volna a kötet kereteit, ahogyan például a miniszterelnöki tárgyalásoké. Ahogyan a csúcstalálkozók esetében, e részben is Gorbacsov személye volt a viszonyítási pont. A „háttéranyagok” nagy része az ő kezébe került, az ő, vagy legközvetlenebb munkatársai számára készült. Kivételt csupán két dokumentum képez. Ezek azok a ritka esetek, amikor magyar dokumentumok jellemzik a szovjet „másodvonalbeli” tárgyalópartnerek magatartását és attitűdjét Magyarország illetve a térség iránt.

Függelékként az úgynevezett szocialista tábor közös politikai, katonai és gazdasági intézményeinek 1991-es felszámolásáról szóló néhány dokumentumot, a csúcstalálkozókon és a háttértárgyalásokon részvevők rövid életrajzait valamint névmutatót közlünk.

Az orosz nyelvű dokumentumok fordítását a szerkesztők végezték, az ettől eltérő eseteket az iratok végén külön jeleztük, akárcsak azt, ha a szóbanforgó forrás már korábban megjelent magyarul. A magyar nyelvű iratokat betűhíven, s amennyire lehet, formahűen (a korabeli iktatószámok, minosítések – szigorúan bizalmas – feltüntetésével) közöljük. Az orosz dokumentumok esetében ezt a gyakorlatot nem követhettük, mert a Gorbacsov Alapítvány archívumában az iratokat mágneslemezen tárolják, s ezt bocsátják a kutatók rendelkezésére.

Budapest, 2000. június

A szerkesztők


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. október 5. csütörtök

Keresés a honlapon